Advertisements

Robbie Williams – She’s The One


I was her she was me
We were one we were free
And if there’s somebody calling me on
She’s the one
If there’s somebody calling me on
She’s the one

ฉันคือเธอ และเธอคือฉัน
เราเคยเป็นหนึ่งเดียวกัน เราเป็นอิสระ
และหากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ
หากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ

We were young we were wrong
We were fine all along
If there’s somebody calling me on
She’s the one
When you get to where you wanna go
And you know the things you wanna know
You’re smiling
When you said what you wanna say
And you know the way you wanna play
You’ll be so high you’ll be flying

เราช่างเด็กเหลือเกิน
เราไปด้วยกันได้ดีมาตลอด
หากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ
เมื่อเธอได้ไปในที่ที่เธออยากไป
และรู้ในสิ่งที่เธออยากรู้
เธอยิ้มออกมา
เมื่อเธอพูดในสิ่งที่เธออยากพูด
และเธอรู้ว่าเธออยากทำอะไร
เธอจะลอยสูงขึ้นไป เธอจะโผบินไป

Though the sea will be strong
I know we’ll carry on
Cos if there’s somebody calling me on
She’s the one
If there’s somebody calling me on
She’s the one

ถึงแม้ทะเลจะบ้าคลั่ง
แต่ฉันรู้ว่าเราจะผ่านพ้นมันไปได้
เพราหากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ
หากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ


When you get to where you wanna go
And you know the things you wanna know
You’re smiling
When you said what you wanna say
And you know the way you wanna say it
You’ll be so high you’ll be flying

เมื่อเธอได้ไปในที่ที่เธออยากไป
และรู้ในสิ่งที่เธออยากรู้
เธอยิ้มออกมา
เมื่อเธอพูดในสิ่งที่เธออยากพูด
และเธอรู้ว่าเธออยากทำอะไร
เธอจะลอยสูงขึ้นไป เธอจะโผบินไป

I was her she was me
We were one we were free
If there’s somebody calling me on
She’s the one
If there’s somebody calling me on
She’s the one

ฉันคือเธอ และเธอคือฉัน
เราเคยเป็นหนึ่งเดียวกัน เราเป็นอิสระ
และหากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ
หากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ

If there’s somebody calling me on
She’s the one
Yeah she’s the one
If there’s somebody calling me on
She’s the one
She’s the one
If there’s somebody calling me on
She’s the one

Advertisements

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com

Leave a Reply

Advertisements