Feb 29, 2012

Robbie Williams - She's The Oneอ่านเพลงอื่นๆจาก :
I was her she was me
We were one we were free
And if there's somebody calling me on
She's the one
If there's somebody calling me on
She's the one


ฉันคือเธอ และเธอคือฉัน
เราเคยเป็นหนึ่งเดียวกัน เราเป็นอิสระ
และหากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ
หากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ


We were young we were wrong
We were fine all along
If there's somebody calling me on
She's the one
When you get to where you wanna go
And you know the things you wanna know
You're smiling
When you said what you wanna say
And you know the way you wanna play
You'll be so high you'll be flying


เราช่างเด็กเหลือเกิน
เราไปด้วยกันได้ดีมาตลอด
หากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ
เมื่อเธอได้ไปในที่ที่เธออยากไป
และรู้ในสิ่งที่เธออยากรู้
เธอยิ้มออกมา
เมื่อเธอพูดในสิ่งที่เธออยากพูด
และเธอรู้ว่าเธออยากทำอะไร
เธอจะลอยสูงขึ้นไป เธอจะโผบินไป


Though the sea will be strong
I know we'll carry on
Cos if there's somebody calling me on
She's the one
If there's somebody calling me on
She's the one


ถึงแม้ทะเลจะบ้าคลั่ง
แต่ฉันรู้ว่าเราจะผ่านพ้นมันไปได้
เพราหากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ
หากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ


When you get to where you wanna go
And you know the things you wanna know
You're smiling
When you said what you wanna say
And you know the way you wanna say it
You'll be so high you'll be flying


เมื่อเธอได้ไปในที่ที่เธออยากไป
และรู้ในสิ่งที่เธออยากรู้
เธอยิ้มออกมา
เมื่อเธอพูดในสิ่งที่เธออยากพูด
และเธอรู้ว่าเธออยากทำอะไร
เธอจะลอยสูงขึ้นไป เธอจะโผบินไป


I was her she was me
We were one we were free
If there's somebody calling me on
She's the one
If there's somebody calling me on
She's the one


ฉันคือเธอ และเธอคือฉัน
เราเคยเป็นหนึ่งเดียวกัน เราเป็นอิสระ
และหากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ
หากมีใครซักคนตามหาฉัน
ก็คงเป็นเธอคนนั้นแหละ


If there's somebody calling me on
She's the one
Yeah she's the one
If there's somebody calling me on
She's the one
She's the one
If there's somebody calling me on
She's the one

Comments ()

Powered by Blogger.