Katy Perry – Electric

Electric

ตื่นเต้นเหมือนสายฟ้าฟาด

In the dark, when you feel lost
Wanna be the best, but at what cost?
If you’re gonna stay here
Nothing’s ever changin’, no
Big world, gotta see it all
Gotta get up even when you fall
There’s no point in waitin’, no

ท่ามกลางความมืดมิด เมื่อเธอรู้สึกเหมือนหลงทาง
อยากจะเป็นคนที่เก่งที่สุด แต่ต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างล่ะ?
ถ้าเธอยังอยากจะอยู่ตรงนี้
ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรอก
โลกใบใหญ่ ต้องออกไปเห็นให้หมด
ต้องลุกขึ้นมาให้ได้ แม้จะล้มลง
ไม่มีประโยชน์ที่ต้องรอต่อไปแล้ว ไม่มีเลย

(Oh) They’ll try to bring you down
(Oh) But you’ve got the power now

พวกนั้นพยายามทำลายเธอ
แต่ตอนนี้เธอมีพลังแล้วนะ

I know you feel it (Feel it)
If you believe it, then you can
There’s no reason that this life can’t be
Electric
Oh, I can see it, see it
If you believe it, then you can
There’s no reason that this life can’t be
Electric (Yeah)

ฉันรู้ว่าเธอรู้สึกได้
ถ้าเธอเชื่อ เธอก็ทำได้นะ
ไม่มีเหตุผลเลยที่ชีวิตนี้มันจะไม่สามารถ
ตื่นเต้นเหมือนสายฟ้าฟาดได้
ฉันเห็นแล้ว
ถ้าเธอเชื่อ เธอก็ทำได้นะ
ไม่มีเหตุผลเลยที่ชีวิตนี้มันจะไม่สามารถ
ตื่นเต้นเหมือนสายฟ้าฟาดได้

Long road, got a ways to go
Took a big step, but you’re not alone
‘Cause we got each other
There’s so much you’ll discover
Headstrong, but your heart is stronger
Stay calm walkin’ through the fire
I know you’re gonna make it out

เส้นทางยาวไกล ยังมีให้เดินทางต่ออีกเยอะ
ก้าวไปข้างหน้าก้าวใหญ่ แต่เธอไม่ได้ตัวคนเดียวนะ
เพราะเรามีกันและกัน
ยังมีอะไรมากมายให้เธอได้ค้นพบ
หัวแข็ง แต่หัวใจเธอมันแข็งแกร่งยิ่งกว่า
ใจเย็น ๆ ไว้ ขณะเดินแหวกเปลวไฟ
ฉันรู้ว่าเธอจะต้องรอดออกมาได้

(Oh) They’ll try to bring you down
(Oh) But you’ve got the power now

พวกนั้นพยายามทำลายเธอ
แต่ตอนนี้เธอมีพลังแล้วนะ

I know you feel it, feel it
If you believe it, then you can
There’s no reason that this life can’t be
Electric
Oh, I can see it, see it
If you believe it, then you can
There’s no reason that this life can’t be
Electric

ฉันรู้ว่าเธอรู้สึกได้
ถ้าเธอเชื่อ เธอก็ทำได้นะ
ไม่มีเหตุผลเลยที่ชีวิตนี้มันจะไม่สามารถ
ตื่นเต้นเหมือนสายฟ้าฟาดได้
ฉันเห็นแล้ว
ถ้าเธอเชื่อ เธอก็ทำได้นะ
ไม่มีเหตุผลเลยที่ชีวิตนี้มันจะไม่สามารถ
ตื่นเต้นเหมือนสายฟ้าฟาดได้

(Oh) They’ll try to bring you down
(Oh) You’re electric right now
Electric
(Oh) But you’ve got the power now
(Oh) You’ve got the power now
Electric
You’ve got the power now
Woah-oh, yeah, yeah

พวกนั้นพยายามทำลายเธอ
แต่ตอนนี้เธอน่ะเป็นสายฟ้าฟาดแล้วนะ
แต่ตอนนี้เธอมีพลังแล้วนะ
เธอมีพลังแล้ว
ตอนนี้เธอมีพลังแล้วนะ

I know you feel it, feel it
If you believe it, then you can
There’s no reason that this life can’t be
Electric
Oh, I can see it, see it (Oh, I can see it)
If you believe it, then you can
There’s no reason that this life can’t be
Electric

ฉันรู้ว่าเธอรู้สึกได้ 
ถ้าเธอเชื่อ เธอก็ทำได้นะ 
ไม่มีเหตุผลเลยที่ชีวิตนี้มันจะไม่สามารถ 
ตื่นเต้นเหมือนสายฟ้าฟาดได้
ฉันเห็นแล้ว
ถ้าเธอเชื่อ เธอก็ทำได้นะ
ไม่มีเหตุผลเลยที่ชีวิตนี้มันจะไม่สามารถ
ตื่นเต้นเหมือนสายฟ้าฟาดได้

(Oh) They’ll try to bring you down
(Oh) You’re electric right now
Electric
(Oh) But you’ve got the power now
(Oh) You’ve got the power now
You’ve got the power now

พวกนั้นพยายามทำลายเธอ
แต่ตอนนี้เธอน่ะเป็นสายฟ้าฟาดแล้วนะ
แต่ตอนนี้เธอมีพลังแล้วนะ
เธอมีพลังแล้ว
ตอนนี้เธอมีพลังแล้วนะ