Hillsong Worship – Thank You

Thank you for your kindness
Thank you for your mercy
Thank you for the cross
Thank you for the price you paid

ขอบคุณสำหรับความเมตตา
ขอบคุณสำหรับความปราณี
ขอบคุณสำหรับไม้กางเขน
ขอบคุณที่ท่านเสียสละไปมากมาย

Thank you for salvation
Thank you for unending grace
Thank you for your hope
Thank you for this life you gave

ขอบคุณสำหรับการไถ่บาป
ขอบคุณสำหรับความดีงามไม่จบสิ้น
ขอบคุณสำหรับความหวังของท่าน
ขอบคุณสำหรับชีวิตนี้ที่ท่านได้มอบให้มา

There is no one like you
There is no one like you god
All my hope Is in you
Jesus Jesus

ไม่มีใครเหมือนท่านอีกแล้ว
ไม่มีใครเหมือนท่านอีกแล้ว พระเจ้า
ความหวังทั้งหมดของลูกอยู่ในตัวท่านแล้ว
พระเยซูเจ้า

Thank you for your promise
Thank you for your favor
Thank you for your love
Everything you’ve done for me

ขอบคุณสำหรับคำสัญญาของท่าน
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากท่าน
ขอบคุณสำหรับความรักของท่าน
ทุกสิ่งที่ท่านทำเพื่อลูก

There is no one like you
There is no one like you god
All my hope Is in you
Jesus Jesus Jesus Jesus

ไม่มีใครเหมือนท่านอีกแล้ว
ไม่มีใครเหมือนท่านอีกแล้ว พระเจ้า
ความหวังทั้งหมดของลูกอยู่ในตัวท่านแล้ว
พระเยซูเจ้า

To your name
We give all the glory
To your name
We give all the praise
You’re alive
Our god everlasting
Let your face
Shine on us

แด่พระนามของท่าน
เราขอมอบความรุ่งโรจน์ทั้งหมด
แด่พระนามของท่าน
เราจะสรรเสริญท่าน
ท่านยังมีชีวิตอยู่
เป็นพระเจ้าของเราตราบชั่วกาลนาน
ขอให้พระพักตร์ของท่าน
สาดแสงส่องมายังพวกเรา

There is no one like you
(There is no one like you god)
All my hope Is in you
Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus

ไม่มีใครเหมือนท่านอีกแล้ว
ไม่มีใครเหมือนท่านอีกแล้ว พระเจ้า
ความหวังทั้งหมดของลูกอยู่ในตัวท่านแล้ว
พระเยซูเจ้า

We give all the glory
To your name
We give all the praise
You’re alive
Our god everlasting
Let your face
Shine on us

แด่พระนามของท่าน
เราขอมอบความรุ่งโรจน์ทั้งหมด
แด่พระนามของท่าน
เราจะสรรเสริญท่าน
ท่านยังมีชีวิตอยู่
เป็นพระเจ้าของเราตราบชั่วกาลนาน
ขอให้พระพักตร์ของท่าน
สาดแสงส่องมายังพวกเรา

To your name
We give all the glory
To your name
We give all the praise
You’re alive
Our god everlasting
Let your face shine on us
Let your face shine on us
Let your face shine on us

แด่พระนามของท่าน 
เราขอมอบความรุ่งโรจน์ทั้งหมด 
แด่พระนามของท่าน 
เราจะสรรเสริญท่าน 
ท่านยังมีชีวิตอยู่
เป็นพระเจ้าของเราตราบชั่วกาลนาน
ขอให้พระพักตร์ของท่าน
สาดแสงส่องมายังพวกเรา