The 1975 – The Go

Now if you get in a fight
And someone calls the PoPo, oh oh
You gotta love it cause you got all of your friends round
You gotta love it cause you got all of your friends round

สมัยนี้ ถ้าหากนายไปมีเรื่องกับใคร
และมีคนเรียกตำรวจ
นายจะต้องชอบแน่ๆ เพราะเพื่อนๆจะต้องมารุมมองนาย
นายจะต้องชอบแน่ๆ เพราะเพื่อนๆจะต้องชื่นชมนาย

Get out of George’s drive
Cause if the jag gets scratched oh no, oh no
You gotta love it cause you got all of your friends round
You gotta love it cause you got all of your friends

เอารถออกมาจากบ้านของ George
เพราะถ้ารถจากัวร์เป็นรอยขึ้นมาล่ะก็
นายจะต้องชอบแน่ๆ เพราะเพื่อนๆจะต้องมารุมมองนาย
นายจะต้องชอบแน่ๆ เพราะเพื่อนๆจะต้องชื่นชมนาย

Yeah ooh, I gotta give it to you
Yeah ooh, I gotta give it to you

ฉันจะสนใจเธอแบบนั้นเอง
ฉันจะสนใจเธอแบบนั้นเอง

And now you’ve moved to Spain
Down to the Costa Del Sol
Costa Del Sol so loco
Costa Del Sol so loco

และตอนนี้เธอก็ย้ายไปอยู่ที่สเปน
ที่ Costa Del Sol
มันเป็นที่ที่สุดยอดจริงๆนะ Costa Del Sol
เป็นที่ที่สุดโต่งจริงๆ

Was she sick in a taxi?
As you wanna go home
Get your shit out our minibus
You wanna go home

เธอเมาอยู่ในแท็กซี่รึเปล่า?
ระหว่างที่อยากจะกลับบ้าน
เอาของของเธอออกไปจากมินิบัสของเราเลย
เธออยากกลับบ้านแล้วใช่มั้ย

You gotta love it cause you got all of your friends round
You gotta love it cause you got all of your friends

เธอจะต้องชอบแน่ๆ เพราะเพื่อนๆจะต้องมารุมมองเธอ
เธอจะต้องชอบแน่ๆ เพราะเพื่อนๆจะต้องชื่นชมเธอ

Yeah ooh, I gotta give it to you
Yeah ooh, I gotta give it to you
Yeah ooh, I gotta give it to you
Yeah ooh, I gotta give it to you
You

ฉันจะสนใจเธอแบบนั้นเอง
ฉันจะสนใจเธอแบบนั้นเอง

We’ll storm this palace for you
We’ll storm this palace for you

เราจะถล่มที่นี่เพื่อเธอเอง
เราจะถล่มที่นี่เพื่อเธอเอง

And I’m not the one you miss
Well I’m not the one you miss
Well I am not the one you miss, well well
So many guys like this

ฉันไม่ใช่คนที่เธอคิดถึงหรอก
ฉันไม่ใช่คนที่เธอคิดถึงหรอก
ฉันไม่ใช่คนที่เธอคิดถึงหรอก
ผู้ชายหลายคนต่างอยากเป็นคนที่เธอคิดถึงนะ