Avril Lavigne – Fly


There’s a light inside of all of us
It’s never hiding, you just have to light it
It’s the one thing that you gotta trust
It’s like a diamond, you just have to find it
So if you ever feel like giving up
Yeah, just remember that

ในตัวเราทุกคนนั้นต่างมีแสงสว่างอยู่ทั้งนั้น
มันไม่เคยปิดบังตัวเองหรอก เธอแค่ต้องทำให้มันสว่างขึ้นมา
มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เธอควรจะเชื่อนะ
เหมือนกับอัญมณี เธอต้องหามันให้พบ
หากเธอรู้สึกท้อ และอยากยอมแพ้
จำเอาไว้นะ

We were all meant to fly
Spread your wings across the universe
It’s your time to
It’s your time to shine
There’s a light inside of all of us
Soon you’ll find that
It’s your time to fly
Your time to fly

เราทุกๆคนต่างมีสิทธิ์ที่จะโบยบินไป
กางปีกออก และบินไปให้ทั่วทั้งจักรวาลเลย
ถึงเวลาของเธอแล้ว
ถึงเวลาที่เธอจะได้เปล่งประกาย
ข้างในใจเราทุกๆคนนั้นมีแสงสว่างอยู่แล้วล่ะ
และอีกไม่นานเธอจะได้รู้ว่า
มันถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้โบยบินไป
เวลาที่เธอจะได้โผบิน

A little help is all it ever takes
Somebody has to tell you it’s worth fighting
A single step becomes a leap of faith
That’s when you realize you started flying
So don’t you ever say you’re giving up
No, there’s no looking back

การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว
ใครสักคนต้องมาบอกเธอนะว่ามันคุ้มที่ต่อสู้ไป
ก้าวเดินก้าวเดียว กลับกลายเป็นการก้าวกระโดดแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่
นั่นคือเวลาที่เธอได้รู้ตัวว่าเธอเริ่มโผบินออกไปแล้ว
อย่าได้พูดนะว่าเธอจะยอมแพ้แล้ว
ไม่ต้องมองย้อนกลับไปอีกแล้วล่ะ

We were all meant to fly
Spread your wings across the universe
It’s your time to
It’s your time to shine
There’s a light inside of all of us
Soon you’ll find that
It’s your time to fly
Your time to fly

เราทุกๆคนต่างมีสิทธิ์ที่จะโบยบินไป
กางปีกออก และบินไปให้ทั่วทั้งจักรวาลเลย
ถึงเวลาของเธอแล้ว
ถึงเวลาที่เธอจะได้เปล่งประกาย
ข้างในใจเราทุกๆคนนั้นมีแสงสว่างอยู่แล้วล่ะ
และอีกไม่นานเธอจะได้รู้ว่า
มันถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้โบยบินไป
เวลาที่เธอจะได้โผบิน

Just reach up
Don’t give up
Until you’ve touched the sky
Just reach up
Don’t give up
Until you’ve realized

เอื้อมมือออกไป
อย่ายอมแพ้นะ
จนกว่าเธอจะไปถึงฟากฟ้า
เอื้อมมือออกไป
อย่ายอมแพ้นะ
จนกว่าเธอจะรู้ตัว

That we were all meant to fly
Spread your wings across the universe
It’s your time to
It’s your time to shine
There’s a light inside of all of us
Soon you’ll find that
It’s your time to fly, fly
It’s you time to shine, shine
Soon you’ll find that
It’s your time to fly, fly
(Spread your wings across the universe)
It’s your time to shine, shine
(There’s a light inside of all of us)
Soon you’ll find that
It’s your time to fly

ว่าเราทุกๆคนต่างมีสิทธิ์ที่จะโบยบินไป
กางปีกออก และบินไปให้ทั่วทั้งจักรวาลเลย
ถึงเวลาของเธอแล้ว
ถึงเวลาที่เธอจะได้เปล่งประกาย
ข้างในใจเราทุกๆคนนั้นมีแสงสว่างอยู่แล้วล่ะ
และอีกไม่นานเธอจะได้รู้ว่า
มันถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้โบยบินไป
เวลาที่เธอจะได้เปล่งประกาย
และอีกไม่นานเธอจะได้รู้ว่า
มันถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้โบยบินไป
(ข้างในใจเราทุกๆคนนั้นมีแสงสว่างอยู่แล้วล่ะ)
เวลาที่เธอจะได้เปล่งประกาย
(ข้างในใจเราทุกๆคนนั้นมีแสงสว่างอยู่แล้วล่ะ)
และอีกไม่นานเธอจะได้รู้ว่า
มันถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้โบยบินไป