The 1975 – Robbers

She had a face straight outta magazine
God only knows but you’ll never leave her
Her balaclava is starting to chafe
And when she gets his gun he’s begging, “Babe, stay, stay, stay, stay, stay.”

เธอมีใบหน้าที่เหมือนตรงออกมาจากนิตยสารเลย
พระเจ้ายังรู้ว่านายไม่มีวันทิ้งเธอไป
หมวกคลุมหน้าของเธอมันเริ่มจะถลอก
และเมื่อเธอได้ปืนของเขาไป เขาก็ต้องอ้อนวอนขอ “ที่รัก อยู่ต่อไปเถอะนะ อย่าเลิกกันเลย ได้โปรด”

I’ll give you one more time
We’ll give you one more fight
Said one more line
Will I know you

ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้ง
เราจะให้เธอได้ทะเลาะกันอีกครั้ง
พูดได้อีกแค่ประโยคเดียว
ฉันจะได้รู้จักเธอมั้ย

Now if you never shoot, you’ll never know
And if you never eat, you’ll never grow
You’ve got a pretty kind of dirty face
And when she’s leaving your home she’s begging you, “Stay, stay, stay,
stay, stay.”

หากเธอไม่ยิงออกไป เธอจะไม่มีวันรู้
และหากเธอไม่กิน เธอจะไม่มีวันโต
เธอมีใบหน้าอันงดงามที่แสนสกปรก
และเมื่อเธอต้องจากนายไป เธอจะต้องอ้อนวอนขอ “อยู่กับฉันต่อไปเถอะนะ ได้โปรด”

I’ll give you one more time
We’ll give you one more fight
Said one more line
Be a riot, cause I know you

ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้ง
เราจะให้เธอได้ทะเลาะกันอีกครั้ง
พูดได้อีกแค่ประโยคเดียว
เป็นการจราจลซะ เพราะฉันรู้จักเธอ

Well, now that you’ve got your gun
It’s much harder now the police have come
Now I’ll shoot him if it’s what you ask
But if you just take off your mask
You find out everything’s gone wrong.

ตอนนี้เธอถือปืนของเธอ
มันเริ่มแย่ลงเมื่อตำรวจมา
ฉันจะยิงเขา หากนั่นคือสิ่งที่เธอขอ
แต่หากเธอถอดหน้ากากเธอออกไป
เธอจะได้เห็นว่าทุกๆอย่างมันผิดเพี้ยนไปแล้ว

Now everybody’s dead
And they’re driving past my old school
He’s got his gun, he’s got his suit on
She says, “Babe, you look so cool, you look so cool, you look so cool,
cool, cool, cool
You look so cool, you look so cool, you look so cool, cool, cool, cool, cool.”

ตอนนี้ทุกๆคนก็ตายไปหมด
และพวกเขาก็ขับรถผ่านย่านเก่าของฉัน
เขาถือปืนของเขา และสวมสูท
เธอบอกว่า “ที่รัก เธอดูดีเหลือเกิน
เธอเท่จริงๆนะ”