Mike Posner – Please Don’t Go

Let’s run away from these lies
Back to yesterday, save tonight
I feel the sun creeping up like tick tock
I’m trying to keep you in my head but if not
We’ll just keep running from tomorrow w/our lips locked
Yeah, you got me begging, begging

มาวิ่งหนีไปจากคำโกหกเหล่านี้กันเถอะ
ย้อนกลับไปในวันวาน รักษาคืนนี้เอาไว้
ฉันรู้สึกถึงดวงตะวันทีกำลังจะขึ้นมาเหมือนเสียงติ๊กต่อกของนาฬิกา
ฉันพยายามจะทำให้เธออยู่ในความคิดของฉันอยู่เสมอ แต่หากไม่เป็นอย่างนั้น
เราจะวิ่งหนีวันพรุ่งนี้ไปด้วยริมฝีปากของเราที่ประกบกัน
เธอทำให้ฉันอ้อนวอน ร้องขอเธอ

Baby, please don’t go
If I wake up tomorrow will you still be here?
I don’t know if you feel the way I do
If you leave I’m gon’ find you
Baby please don’t go, go, go, go
Baby please don’t go, go, go, go
Baby please don’t go, go, go, go
Baby please don’t, baby please don’t

ที่รัก ได้โปรดอย่าจากฉันไปเลย
หากฉันตื่นมาพรุ่งนี้ เธอจะยังอยู่ตรงนี้มั้ย?
ฉันไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกเหมือนอย่างที่ฉันรู้สึกมั้ย
แต่หากเธอจากฉันไป ฉันจะตามหาเธอให้เจอ
ที่รัก ได้โปรด อย่าทิ้งฉันไปเลยนะ
อย่าทิ้งฉันไปเลย
ได้โปรด อย่าทิ้งฉันไป
อย่าทิ้งฉันไปเลยนะ

Baby please don’t run away
From my bed and start another day, stay instead
I feel the sun creeping up like tick tock
I’m trying to keep you in my head but if not
We’ll just keep running from tomorrow w/our lips locked
Yeah, you got me begging, begging

ที่รัก อย่าหนี
จากเตียงฉันไปเลย และเริ่มวันใหม่กัน อยู่กับฉันเถอะนะ
ฉันรู้สึกถึงดวงตะวันทีกำลังจะขึ้นมาเหมือนเสียงติ๊กต่อกของนาฬิกา
ฉันพยายามจะทำให้เธออยู่ในความคิดของฉันอยู่เสมอ แต่หากไม่เป็นอย่างนั้น
เราจะวิ่งหนีวันพรุ่งนี้ไปด้วยริมฝีปากของเราที่ประกบกัน
เธอทำให้ฉันอ้อนวอน ร้องขอเธอ
Baby, please don’t go
If I wake up tomorrow will you still be here?
I don’t know if you feel the way I do
If you leave I’m gon’ find you
Baby please don’t go, go, go, go
Baby please don’t go, go, go, go
Baby please don’t go, go, go, go
Baby please don’t, baby please don’t
Baby please don’t

ที่รัก ได้โปรดอย่าจากฉันไปเลย
หากฉันตื่นมาพรุ่งนี้ เธอจะยังอยู่ตรงนี้มั้ย?
ฉันไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกเหมือนอย่างที่ฉันรู้สึกมั้ย
แต่หากเธอจากฉันไป ฉันจะตามหาเธอให้เจอ
ที่รัก ได้โปรด อย่าทิ้งฉันไปเลยนะ
อย่าทิ้งฉันไปเลย
ได้โปรด อย่าทิ้งฉันไป
อย่าทิ้งฉันไปเลยนะ

I stay running from tomorrow
I stay running from tomorrow
Well, I stay running from tomorrow
Said, I stay running from tomorrow

ฉันจะวิ่งหนีจากวันพรุ่งนี้ต่อไป

Baby, please don’t go
If I wake up tomorrow will you still be here?
I don’t know if you feel the way I do
If you leave I’m gon’ find you
Baby please don’t go, go, go, go
Baby please don’t go, go, go, go
Baby please don’t go, go, go, go
Baby please don’t, baby please don’t
Baby please don’t run away

ที่รัก ได้โปรดอย่าจากฉันไปเลย
หากฉันตื่นมาพรุ่งนี้ เธอจะยังอยู่ตรงนี้มั้ย?
ฉันไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกเหมือนอย่างที่ฉันรู้สึกมั้ย
แต่หากเธอจากฉันไป ฉันจะตามหาเธอให้เจอ
ที่รัก ได้โปรด อย่าทิ้งฉันไปเลยนะ
อย่าทิ้งฉันไปเลย
ได้โปรด อย่าทิ้งฉันไป
อย่าทิ้งฉันไปเลยนะ