Ben Kweller – Sundress

โดยส่วนตัวคิดว่าเพลงนี้พูดถึงความสัมพันธ์ ตั้งแต่ตอนเริ่ม
จนถึงจุดที่มีใครคนหนึ่งเปลี่ยนไปครับ

Everybody’s trying to be the best
What about the girl with loneliness
I like your sundress
I like your sundress
What about the girl with loneliness
From the inside out
You’re so beautiful
I want to hold you in my hand

ทุกๆคนพยายามที่จะเป็นคนที่ดีที่สุด
แล้วสาวน้อยที่เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวล่ะ
ฉันชอบชุดกระโปรงบางๆของเธอ
ฉันชอบชุดกระโปรงบางๆของเธอ
แล้วสาวน้อยที่เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวล่ะ
จากภายในจนถึงภายนอก
เธอช่างงดงาม
ฉันอยากจับมือเธอเอาไว้

I do everything you want me to
I do everything you want me to do

ฉันจะทำทุกๆอย่างที่เธออยากให้ฉันทำ
ฉันจะทำทุกๆอย่างที่เธอต้องการให้ทำ

I want to start going on a morning walk
What about the days when we used to talk?
I don’t need a smile from a mannequin
I just want to hold you in my hands

ฉันอยากจะเริ่มจากการคุยกันในยามเช้า
จำวันที่เราเคยคุยกันได้มั้ย?
ฉันไม่ต้องการรอยยิ้มจากหุ่นจำลองนะ
ฉันแค่อยากจะจับมือเธอ

I do everything you want me to
I do everything you want me to
I do everything you want me to do

ฉันจะทำทุกๆอย่างที่เธออยากให้ฉันทำ
ฉันจะทำทุกๆอย่างที่เธอต้องการให้ทำ
ฉันจะทำทุกๆอย่างที่เธออยากให้ฉันทำ

From the inside out
You’ve changed, girl
You know you have
Don’t make a good thing bad
Just let me hold you in my hands

จากภายในถึงภายนอก
เธอเปลี่ยนไปนะ สาวน้อย
เธอรู้ว่าเธอมีสิ่งดีๆอยู่
อย่าทำให้สิ่งที่ดีมันกลายเป็นเรื่องร้ายไปเลย
ให้ฉันจับมือเธอนะ

I do everything you want me to
I do everything you want me to do
I do everything everything everything
I do everything you want me to
I do everything you want me to do
Do do for you

ฉันจะทำทุกๆอย่างที่เธออยากให้ฉันทำ
ฉันจะทำทุกๆอย่างที่เธอต้องการให้ทำ
ฉันจะทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง
ฉันจะทำทุกๆอย่างที่เธออยากให้ฉันทำ
ฉันจะทำทุกๆอย่างที่เธอต้องการให้ทำ
เพื่อเธอ