The Weeknd – Secrets


Everybody here wants you
My love, my love
And I know that you want them too
My love, my love
I ask you what your heart desires
My love, my love
You tell me I’m the only one
My love, my love

ทุกๆคนที่นี่ต้องการเธอนะ
ที่รัก
ฉันรู้ว่าเธอก็ต้องการพวกเขาเหมือนกัน
ที่รัก
ฉันถามเธอว่าหัวใจเธอปราถนาอะไร
ที่รัก
เธอบอกว่าฉันเป็นแค่หนึ่งเดียวในใจเธอ
ที่รัก

It’s a lie, a lie
I catch you every time
In your lust, your lust
Every time you close your eyes

เธอโกหก มันคือคำโกหก
ฉันจับได้ทุกครั้งแหละ
จากความใคร่ของเธอ
ทุกๆครั้งที่เธอหลับตาลง

I hear the secrets that you keep
When you’re talkin’ in your sleep
I hear the secrets that you keep, keep, keep
When you’re talk, talkin’, talkin’
I hear the secrets that you keep
When you’re talkin’ in your sleep
I hear the secrets that you keep, keep, keep
When you’re talk, talkin’, talkin’

ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอละเมอพูดออกมา
ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอพูดออกมา
ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอละเมอพูดออกมา
ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอพูดออกมา

You told me not to worry ’bout
Those guys, those guys
You told me that you left it all behind
Behind

เธอบอกฉันว่าไม่ต้องห่วงนะ
เรื่องผู้ชายพวกนั้นน่ะ
เธอบอกฉันว่าเธอลืมพวกเขาไปหมดแล้ว
ลืมไปหมดแล้ว

It’s a lie, a lie
I catch you every time
In your lust, your lust
Every time you close your eyes

เธอโกหก มันคือคำโกหก
ฉันจับได้ทุกครั้งแหละ
จากความใคร่ของเธอ
ทุกๆครั้งที่เธอหลับตาลง

I hear the secrets that you keep
When you’re talkin’ in your sleep
I hear the secrets that you keep, keep, keep
When you’re talk, talkin’, talkin’
I hear the secrets that you keep
When you’re talkin’ in your sleep
I hear the secrets that you keep, keep, keep
When you’re talk, talkin’, talkin’

ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอละเมอพูดออกมา
ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอพูดออกมา
ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอละเมอพูดออกมา
ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอพูดออกมา

Wipe the…
Lust from your eyes
I see that you’re not mine
I can see the lust in your eyes
You can’t hide it
You can’t be the one
I realize, we’re divided

เช็ดเอา
ตัณหาออกไปจากตาเธอเถอะ
ฉันรู้แล้วล่ะว่าเธอไม่ใช่ของฉัน
ฉันเห็นความใคร่ในตาเธอ
เธอซ่อนไม่มิดหรอก
เธอเป็นหนึ่งเดียวของฉันไม่ได้แล้ว
ฉันรู้ตัวแล้วล่ะ เราควรจะแยกจากกันนะ

I hear the secrets that you keep
When you’re talkin’ in your sleep
I hear the secrets that you keep, keep, keep
When you’re talk, talkin’, talkin’
I hear the secrets that you keep
When you’re talkin’ in your sleep
I hear the secrets that you keep, keep, keep
When you’re talk, talkin’, talkin’

ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอละเมอพูดออกมา
ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอพูดออกมา
ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอละเมอพูดออกมา
ฉันได้ยินความลับที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้
เวลาที่เธอพูดออกมา

คอมเมนต์ ติชม แก้คำผิด เมาท์มอย เต็มที่เลย

คอมเมนต์

Beer

เจ้าของเว็บแปลเพลง AelitaXTranslate.com และเว็บไซต์ข่าวบันเทิง InterStarsUpdate.com